Terma & Syarat

Perjanjian Terma dan syarat (T&C) ini ialah halaman di aqiqah4u.my yang menyatakan hak dan tanggungjawab sesiapa sahaja yang menggunakan laman web ini. Ia akan merangkumi tindakan yang boleh diambil terhadap pengguna yang melanggar terma dan mungkin juga memperincikan hak intelektual Arovis Global Sdn Bhd (Pemilik Laman Web).

Terma & Syarat

Kemaskini terakhir: 04/04/2024

1. Pengenalan

Selamat datang ke Arovis Global Sdn. Bhd. (akan dirujuk sebagai “Syarikat” atau “kami”)

Syarat Perkhidmatan ini (dirujuk sebagai “Syarat” atau “Syarat Perkhidmatan”) mengawal penggunaan laman website kami yang didaftarkan di bawah nama aqiqah4u.my (perkhidmatan secara bersama atau berasingan) yang dikendalikan oleh Arovis Global Sdn. Bhd.

Dasar Privasi kami juga mengawal penggunaan perkhidmatan kami dan menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan halaman web kami oleh anda.

Perjanjian persetujuan anda dengan kami adalah termasuk Terma ini dan Polisi Privasi kami (“Perjanjian”). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, dan bersetuju untuk terikat dengannya.

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan, tetapi anda boleh maklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel di [email protected] supaya kami boleh cuba mencari penyelesaian. Terma ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

2. Komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang, atau semua komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau dengan menghantar e-mel ke [email protected].

3. Pemprosesan & Pengumpulan Data Peribadi 

Jika anda ingin membeli sebarang produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan (“Pembelian”), anda mungkin diminta untuk membekalkan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk nombor kad kredit atau debit anda, tarikh tamat tempoh kad anda, alamat pengebilan anda dan maklumat penghantaran anda.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan mana-mana kad tersebut atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan sebarang Pembelian; dan bahawa (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, betul dan lengkap.

Kami mungkin menggunakan penggunaan perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan memudahkan pembayaran dan penyempurnaan Pembelian. Dengan menyerahkan maklumat anda, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga ini tertakluk pada Dasar Privasi kami.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa atas sebab tertentu termasuk ketersediaan produk atau perkhidmatan, ralat dalam perincian atau harga produk atau perkhidmatan, ralat dalam pesanan anda atau sebab-sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda jika terdapat penipuan atau transaksi yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang.

4. Pembelian

Dengan pembelian di laman ini, Pembekal Perkhidmatan bersetuju untuk menyediakan, menjual dan memproses khidmat produk yang dibeli. Adapun Pembeli bersetuju untuk membeli mengikut borang pendaftaran dalam kuantiti yang dipilih pada harga yang pelanggan telah bersetuju untuk membeli (“Perkhidmatan”).

Pelanggan akan membayar Pembekal Perkhidmatan untuk Perkhidmatan dan untuk semua kewajipan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, Jumlah pembelian yang telah dipersetujui adalah dalam Ringgit Malaysia seperti yang dinyatakan dalam borang pendaftaran.

5. Peraduan, Cabutan Bertuah dan Promosi

Sebarang peraduan, cabutan bertuah atau promosi lain (secara kolektif, “Promosi”) yang disediakan melalui Perkhidmatan mungkin dikawal oleh peraturan yang berasingan daripada Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda mengambil bahagian dalam mana-mana Promosi, sila semak peraturan yang berkenaan serta Dasar Privasi kami. Jika peraturan untuk Promosi bercanggah dengan Syarat Perkhidmatan ini, peraturan Promosi akan digunakan.

6. Bayaran balik

Tiada bayaran balik akan diproses setelah pembayaran dilakukan dan tempahan akan diproses seperti tempahan dan bayaran awal.

7. Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan penyediaan maklumat, teks, grafik, video atau bahan lain (“Kandungan” tertentu). Anda bertanggungjawab terhadap Kandungan yang anda siarkan pada atau melalui Perkhidmatan, termasuk kesahihan, kebolehpercayaan dan kesesuaiannya.

Dengan menyiarkan Kandungan pada atau melalui Perkhidmatan, Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) Kandungan adalah milik anda (anda memilikinya) dan/atau anda berhak untuk menggunakannya dan hak untuk memberikan kami hak dan lesen seperti yang diperuntukkan dalam Terma ini, dan (ii) bahawa penyiaran Kandungan anda pada atau melalui Perkhidmatan tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau mana-mana hak lain, mana-mana orang atau entiti. Kami berhak untuk menamatkan akaun sesiapa yang didapati melanggar hak cipta.

Anda berhak ke atas semua hak anda dan mana-mana Kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparkan pada atau melalui Perkhidmatan, dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk Kandungan anda atau mana-mana siaran pihak ketiga. Walau bagaimanapun, dengan menyiarkan Kandungan menggunakan Perkhidmatan, anda memberi kami hak dan lesen untuk menggunakan, mengubah suai, melaksanakan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menghasilkan semula dan mengedarkan Kandungan tersebut pada dan melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak untuk kami menyediakan Kandungan anda kepada pengguna Perkhidmatan lain, yang mungkin juga menggunakan Kandungan anda tertakluk kepada Syarat ini.

Arovis Global Sdn. Bhd. mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit semua Kandungan yang disediakan oleh pengguna.

Selain itu, Kandungan yang terdapat pada atau melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik Arovis Global Sdn. Bhd atau digunakan dengan kebenaran. Anda tidak boleh mengedar, mengubah suai, menghantar, menggunakan semula, memuat turun, menyiarkan semula, menyalin, atau menggunakan Kandungan tersebut, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan peribadi, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.

8. Penggunaan Terlarang

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Terma. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan:

8.1: Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan negara atau antarabangsa yang berkenaan.

8.2: Untuk tujuan mengeksploitasi, mencederakan, atau cuba mengeksploitasi atau mencederakan kanak-kanak bawah umur dalam apa jua cara dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai atau sebaliknya.

8.3: Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi, termasuk apa-apa “junk mail”, “chain letter,” “spam,” atau sebarang permintaan lain yang serupa.

8.4: Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain, atau mana-mana orang atau entiti lain.

8.5: Dalam apa jua cara yang melanggar hak orang lain, atau dalam apa jua cara yang menyalahi undang-undang, mengancam, menipu, atau berbahaya.

8.6: Untuk melibatkan diri dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan Perkhidmatan seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan atau menyinggung perasaan Syarikat atau pengguna Perkhidmatan atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.

8.7: Dalam sebarang cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak lain, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti ‘real time’ melalui Perkhidmatan.

8.8: Gunakan mana-mana robot, ‘spider’ atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Perkhidmatan untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan.

8.9: Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

8.10: Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja Perkhidmatan yang betul.

8.11: Perkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.

8.12:. Cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Perkhidmatan, ‘server’ di mana Perkhidmatan disimpan, atau mana-mana ‘server’, komputer atau pangkalan data yang disambungkan kepada Perkhidmatan.

8.13: Perkhidmatan Serangan melalui serangan denial-of-service atau serangan denial-of-service yang diedarkan.

8.14: Ambil sebarang tindakan yang boleh merosakkan atau memalsukan rating Syarikat.

8.15: Mengganggu kerja Perkhidmatan yang sepatutnya.

9. Analisis

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

10. Tiada Penggunaan Oleh Kanak-Kanak

Perkhidmatan hanya bertujuan untuk akses dan digunakan oleh individu yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan dengan kuasa, hak dan keupayaan penuh untuk memasuki perjanjian ini dan mematuhi semua terma dan syarat Terma. Jika anda tidak berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun, anda dilarang daripada mengakses dan menggunakan Perkhidmatan.

11. Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (termasuk Kandungan yang disediakan oleh pengguna), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal menjadi hak milik eksklusif Arovis Global Sdn. Bhd. dan pemberi lesennya. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, trademark dan undang-undang lain dan negara asing. Tanda dagangan atau ‘trademark’ kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis daripada Arovis Global Sdn. Bhd.

12. Dasar Hak Cipta

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Adalah menjadi dasar kami untuk menjawab sebarang tuntutan bahawa Kandungan yang disiarkan pada Perkhidmatan melanggar hak cipta atau hak harta intelek lain (“Pelanggaran”) mana-mana orang atau entiti.

Jika anda ialah pemilik hak cipta, atau diberi kuasa bagi pihak seseorang, dan anda percaya bahawa karya berhak cipta telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila serahkan tuntutan anda melalui e-mel kepada [email protected], dengan subjek: “Pelanggaran Hak Cipta” dan sertakan dalam tuntutan anda penerangan terperinci tentang Pelanggaran yang didakwa.

Anda mungkin dipertanggungjawabkan untuk kerosakan (termasuk kos dan yuran peguam) untuk salah nyata atau dakwaan niat jahat terhadap pelanggaran mana-mana Kandungan yang terdapat pada dan/atau melalui Perkhidmatan pada hak cipta anda.

13. Laporan Ralat dan Maklum Balas

Anda boleh memberikan kami sama ada secara terus di [email protected] atau melalui alatan pihak ketiga dengan maklumat dan maklum balas mengenai ralat, cadangan untuk penambahbaikan, idea, masalah, aduan dan perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami (“Maklum Balas”). Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) anda tidak akan mengekalkan, memperoleh atau menegaskan apa-apa hak harta intelek atau hak lain, hak milik atau kepentingan dalam atau terhadap Maklum Balas; (ii) Syarikat mungkin mempunyai idea pembangunan yang serupa dengan Maklum Balas; (iii) Maklum balas tidak mengandungi maklumat sulit daripada anda atau mana-mana pihak ketiga; dan (iv) Syarikat tidak berada di bawah sebarang obligasi kerahsiaan berkenaan dengan Maklum Balas.

14. Pautan Ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Arovis Global Sdn. Bhd.

Arovis Global Sdn. Bhd. tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Kami tidak menjamin tawaran mana-mana entiti/individu ini atau tapak web mereka.

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN YANG DISEBABKAN ATAU DIDAKWA BERPUNCA OLEH ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PERGANTUNGAN PADA MANA-MANA ​​KANDUNGAN TERSEBUT, LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA TERSEBUT.

KAMI SANGAT MENASIHATKAN ANDA UNTUK MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN DAN DASAR PRIVASI MANA-MANA ​​LAMAN WEB PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA LAWATI.

15. Penafian Waranti

PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT SECARA “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DALAM SEBARANG JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI PENGENDALIAN PERKHIDMATAN MEREKA, ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG TERMASUK DI DALAMNYA. ANDA SECARA JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN INI, KANDUNGAN MEREKA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI DARIPADA KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

SYARIKAT ATAU MANA-MANA ​​ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN PERKHIDMATAN. 

SYARIKAT DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA ​​WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, TANPA PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

HAL DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

16. Had Liabiliti

PIHAK SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN SAMADA UNDANG-UNDANG HUBUNGAN YANG MELIBATKAN PENGGUNAAN DI DALAM LAMAN INI. IA TERMASUK JUGA SEBARANG KERUGIAN LANGSUNG, KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KERUGIAN KHAS, KERUGIAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN HASIL, PENDAPATAN, SIMPANAN, KEHILANGAN KONTRAK, HUBUNGAN PERNIAGAAN, REPUTASI, DAN KEHILANGAN DATA DAN MAKLUMAT.

17. Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, yang mentadbir undang-undang, terpakai kepada perjanjian tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan kekal berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami dan menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

18. Perubahan Kepada Perkhidmatan

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan kami, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari masa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

19. Pindaan Terma

Kami boleh meminda Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini secara berkala. Penggunaan berterusan anda terhadap Platform berikutan penyiaran Syarat yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas sebarang semakan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang telah disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan.

20. Pengakuan

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGANNYA.

Sila hantar maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal anda melalui e-mel: [email protected].

Terma & Syarat ini dicipta untuk aqiqah4u.my pada 04/04/2024.

Whatsapp
1
Bantuan?
Scan the code
Khidmat Pelanggan
Salam 👋

Ingin berinteraksi dengan Pegawai Khidmat Pelanggan Aqiqah4u.my? Klik Whatsapp untuk mula.